Team

 Kayce Johnson

Kayce Johnson

IMG_1713.jpg
 Brita Fajer

Brita Fajer

 Rachel Newell

Rachel Newell

 Joy Wasson

Joy Wasson

 Wesley Pilcher

Wesley Pilcher

 Samantha Harrington

Samantha Harrington

 Steve Kirk

Steve Kirk

 Sherri Youngblood

Sherri Youngblood

 Tara Stickley

Tara Stickley

 Pamela Piraux

Pamela Piraux

 Mary Davidson

Mary Davidson

 Ellen Kennedy

Ellen Kennedy

 Peggy Brenner

Peggy Brenner